Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μια περίληψη των αρχών της εταιρείας ATTICA MOVERS SA  βάσει των οποίων η εταιρεία και οι εργαζόμενοι ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον παρόντα κώδικα οι εργαζόμενοι θα ενημερώνουν απευθείας την Πρόεδρο της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται για την επίτευξη υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και λειτουργεί συνεργαζόμενη δίκαια και με ειλικρίνεια με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές , τους ανταγωνιστές, τις Αρχές.

Η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να :

  • Ακολουθούν ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
  • Συμπεριφέρονται με διαφάνεια και αξιοπιστία
  • Επικοινωνούν με άμεσο και ανοιχτό τρόπο

Συμμόρφωση με τους Νόμους – Legislative compliance

Βασική αρχή της εταιρείας είναι η συμμόρφωση και ο σεβασμός με τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και τους κανονισμούς του κράτους. Είναι ατομική ευθύνη και των εργαζομένων να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αναμίξει την εταιρεία σε παράνομη πράξη. Η διεύθυνση της εταιρείας παρακολουθεί συστηματικά τη νομοθεσία που δημοσιεύεται στα ΦΕΚ και τροποποιεί τις διαδικασίες και τις πρακτικές της αν απαιτείται ενημερώνοντας αμέσως τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Occupational Health & Safety

Ύψιστη αρχή της λειτουργίας της εταιρείας είναι η εξασφάλιση συνθηκών, περιβάλλοντος και τρόπου εργασίας που προάγουν την υγεία των εργαζομένων και ελαχιστοποιούν την περίπτωση ατυχημάτων. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με την αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων για την Υ&Α Εργασίας, η λήψη προληπτικών μέτρων προς αποφυγή κινδύνων ασφάλειας και η εκπαίδευση των εργαζομένων και κυρίως όσων εργάζονται στην αποθήκη, στα συνεργεία και στην οδική μεταφορά. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές του προτύπου OHSAS 18001.

Προστασία περιουσιακών στοιχείων – Protection of assets

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από οποιαδήποτε ζημιά (π.χ. απώλεια, κλοπή, κακή χρήση ή καταστροφή).  Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στα αντικείμενα των πελατών για τα οποία έχει την ευθύνη η εταιρεία και τα οποία χειρίζονται όπως και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών –Εχεμύθεια – Data ProtectionConfidentiality

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια και να κάνει χρήση των πληροφοριών μόνο για εξουσιοδοτημένους σκοπούς καθώς και να μην χρησιμοποιεί πληροφορίες για προσωπικό όφελος.

Σύγκρουση Συμφερόντων – Clash of Interests

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη που μπορεί να αποφέρει σύγκρουση των προσωπικών τους συμφερόντων με αυτών της εταιρείας.  Ειδικότερα δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος σε προμηθευτή, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, αν αυτό επηρεάζει την εργασία του. Κανένας εργαζόμενος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας δεν αναλαμβάνει ή αποδέχεται πρόσθετη εργασία από πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή.

Συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, ανταγωνιστές – Transactions with customers suppliers, agents and competitors.

Οι  εργαζόμενοι συμπεριφέρονται πρόθυμα, με ήθος και ευγένεια  που αρμόζει στη φήμη και το κύρος της εταιρείας, στις σχέσεις  τους με τους πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, τους αιτούντες με σκοπό την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών της.

Πρωταρχική αξία της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών με ειλικρίνεια, με ήθος και επαγγελματισμό. Επιπλέον η εταιρεία δε συμμετέχει σε ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τους νόμους περί ανταγωνισμού όπως είναι:

  • Αντιδεοντολογικές πρακτικές π.χ. με μη νόμιμα μέσα.
  • Ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών πληροφοριών ή συμφωνίες για τιμές, όγκο πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, περιοχές, πελάτες η άλλα που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον ανταγωνισμό

Αν προκύψει ζήτημα ηθικό, επαγγελματικό, νομικό ή οποιασδήποτε άλλης μορφής που θέτει σε αμφισβήτηση το κύρος και την αξιοπρέπεια της εταιρείας και των εργαζομένων σε αυτήν της υποθέσεως επιλαμβάνεται προσωπικά η Πρόεδρος της Εταιρείας. Οποιοδήποτε περιστατικό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Πρόεδρο της εταιρείας.

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς – Anticorruption & Αntibribery Policy

Η εταιρεία δεν επιτρέπει τη δωροδοκία, τις παράνομες πληρωμές και τις αθέμιτες πρακτικές. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη δέχονται δώρα, πληρωμές ή άλλες εξυπηρετήσεις από τρίτα πρόσωπα (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εργαζόμενους κτλ) για να προωθήσουν ή παρελκύσουν υποθέσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα τους.

Επιπλέον όλες οι συναλλαγές διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό χωρίς να επιτρέπονται σε καμία περίπτωση ενέργειες εκβιασμών. Οποιοδήποτε περιστατικό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Πρόεδρο της εταιρείας.

Περιβάλλον –Environment

Οι εταιρεία και οι εργαζόμενοί της φροντίζουν για τον περιορισμό και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Πολιτική κατά των Διακρίσεων – Antidiscrimination policy

Η εταιρεία εφαρμόζει απολύτως πολιτική που δεν επιτρέπει ούτε ανέχεται διακρίσεις ανάλογα με σωματική αναπηρία, φύλλο, εθνικότητα, θρήσκευμα, πολιτικές ή άλλες προσωπικές επιλογές. Στο εργασιακό περιβάλλον απαγορεύεται κάθε είδους παρενόχληση. Οποιοδήποτε περιστατικό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Πρόεδρο της εταιρείας.