Καταστατικός χάρτης ATTICA MOVERS SA ενάντια σε πρακτικές Διαφθοράς & Δωροδοκίας (ABC Charter)

Η ATTICA MOVERS SA έχει υπογράψει και έχει ενσωματώσει από τον Νοέμβριο 2015 στους κανόνες λειτουργίας της ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Διεθνών Μεταφορέων (FIDI), τον καταστατικό Χάρτη ενάντια σε πρακτικές Διαφθοράς & Δωροδοκίας (FIDI Anti- Bribery and Anti- Corruption Charter) ABC Charter.

Η σταθερή δέσμευση της εταιρείας μας στον «Κώδικα Συμπεριφοράς» του Καταστατικού Χάρτη την διαφοροποιεί ξεκάθαρα με συνέπεια & αξιοπιστία από τις υπόλοιπες μεταφορικές εταιρείες που δεν είναι μέλη του FIDI, δείχνοντας ότι υλοποιεί την επαγγελματική της δραστηριότητα με αυστηρές διαδικασίες ηθικής συμμόρφωσης. Η απόλυτη προσήλωση της εταιρείας στο Χάρτη υποδηλώνει την μηδενική της ανοχή σε πρακτικές Δωροδοκίας & Διαφθοράς και την επαγγελματική ακεραιότητα με την οποία δρομολογεί τις επαγγελματικές της δοσοληψίες, σχέσεις και συναλλαγές.

Με τη συμφωνία & συμμόρφωσή της η ATTICA MOVERS SA αναλαμβάνει υποχρέωση:

  1. Ποτέ να μην εμπλέκεται ή να συναινεί σε οποιασδήποτε μορφής δωροδοκία είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου.
  2. Ποτέ να μην προσφέρει παράνομη πληρωμή ή να συναινεί, εγκρίνει ή επιτρέπει τέτοια πληρωμή σε κανέναν συμπεριλαμβανομένων προσώπων τοπικών Αρχών ή ξένων αξιωματούχων οπουδήποτε στον κόσμο.
  3. Ποτέ να μην παρακινεί ή προτρέπει άτομο, ή μέλος των τοπικών Αρχών ή ξένο αξιωματούχο να ενεργήσει παράνομα ή καταχρηστικά .
  4. Ποτέ να μην προσφέρει ή να δέχεται χρηματισμό ή δωροδοκία κάθε τύπου, μίζες ή προμήθειες σε σχέση με την προώθηση επαγγελματικής υπόθεσης ή αμοιβή για σύμβαση ή συμβόλαιο.
  5. Ποτέ να μην προσφέρει ή να δίνει δώρα ή δείγματα φιλοξενίας σε κανέναν δημόσιο λειτουργό, κυβερνητικό αξιωματούχο ή εκπρόσωπο εάν υπάρχει προσδοκία ή αναμονή επιστροφής χάρης και ανταπόδοσης.
  6. Ποτέ να μην δέχεται δώρο από επαγγελματικό συνεργάτη εάν υπάρχει υπόνοια, αναμονή ή σιωπηρή αποδοχή επιστροφής χάρης.
  7. Ποτέ να μην διευκολύνει πληρωμή για να επιτύχει επίπεδο υπηρεσιών το οποίο κανονικά δεν δικαιούται.
  8. Ποτέ να μην αμελεί ή παραβλέπει να αναφέρει στις αρμόδιες Αρχές κάθε υπόνοια ανάρμοστης πληρωμής.
  9. Ποτέ να μην προκαλέσει ή βοηθήσει άλλο άτομο να παραβεί κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.