Η εταιρεία «ATTICA MOVERS S.A.» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο της Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς και Συσκευασίας Οικοσκευών, και ως μέλος Διεθνών Ενώσεων Μεταφορών, έχει υιοθετήσει το Σχήμα Πιστοποίησης Covid Shield και παράλληλα έχει αναπτύξει ένα σύνολο Διαδικασιών, τις οποίες και δεσμεύεται να εφαρμόζει απαρέγκλιτα, προκειμένου να διασφαλίσει τα εξής:

 

 • Διαθέτει επαρκείς πόρους καθώς και την κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών, ώστε να είναι πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού, στις εγκαταστάσεις της.
 • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζει τις κατάλληλες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες Αρχές και την Επιστημονική Κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχει τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και των πρακτικών αυτών.
 • Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιεί με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό της για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ).
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στα γραφεία της εταιρείας και της αποθήκης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς δείκτες  για την Υγεία και την Ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι δείκτες αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield, από την Διοίκηση της Εταιρείας.

 

Οι μετρήσιμοι δείκτες αυτοί είναι:

 

 • Η Παροχή τουλάχιστον δύο (02) Εκπαιδεύσεων του Προσωπικού ανά έτος, καθώς και έκτακτων Εκπαιδεύσεων (αν προκύψουν νέες Νομοθετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα).
 • Η μέτρηση ικανοποίησης των πελατών της (σε σχέση με την προληπτική αντιμετώπιση του Κορωνοιού) να υπερβαίνει το 95%.
 • Η εκμηδένιση των παραπόνων (σε θέματα καθαριότητας, απολύμανσης και τήρησης Προληπτικών μέτρων κατά του Κορωνοιού) των πελατών της, και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα 10 ανά έτος, ενώ θα γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται άμεσα).
 • Η μηδενική εμφάνιση κρούσματος κορονοϊού σε όλη την εταιρεία
 • Η Συνολική Επίδοση του Συστήματος Covid Shield να υπερβαίνει το 90%

 


 

Οι μετρήσιμοι αυτοί δείκτες έχουν ως απώτερο σκοπό/στόχο:

 

 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωνοϊό.
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωνοϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. Υπουργείου Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων.

 

σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι [υπάλληλοι, αποθηκάριοι, συσκευαστές, οδηγοί], συνεργάτες – προμηθευτές, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους.

 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των άμεσων δραστηριοτήτων της εταιρείας (κατά την διάρκεια όλων των ωρών λειτουργίας (κανονική απασχόληση εργαζομένων αλλά και υπερωρίες), αλλά και στο σύνολο των έμμεσων όπως:

 

 • Διενέργεια Συναντήσεων με μέλη του κλάδου μεταφορών
 • Διενέργεια Συναντήσεων με υποψήφιους πελάτες
 • Λοιπές δραστηριότητες.

 

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, τοπική κοινωνία, κατοίκους και σε άλλα σχετικά μέρη), καθώς αφορά το Σύνολο αυτών, καθώς και εφαρμόζεται στο σύνολο του εξοπλισμού της. Ανασκοπείται τουλάχιστον μία φορά ανά τρείς (03) μήνες (με βάση και τα αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων από την Διοίκηση), αλλά και κάθε φορά που προκύπτει έκτακτη αναγκαιότητα αλλαγής/εμπλουτισμού αυτής, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες των Υπευθύνων Αρχών.

 

Τελ. Ανασκόπηση: 13/10/2020

 

Εκ της Διοίκησης της Εταιρείας

ATTICA MOVERS S.A.