ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η εταιρεία μας στις 24/11/2017 υπέγραψε και ενσωμάτωσε στις πολιτικές ποιότητας της εταιρείας τον Χάρτη του Οργανισμού FIDI ενάντια σε πρακτικές μονοπωλίων και αθέμιτου ανταγωνισμού  (FIDI Anti-Trust Charter) με τη δέσμευση για καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και των καρτέλ επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε μονοπωλιακές πολιτικές που εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Ο κώδικας συμπεριφοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό που η εταιρεία υιοθέτησε είναι ο ακόλουθος: 

Κώδικας δεοντολογίας 

Με τη συμφωνία και τη δέσμευση του Χάρτη, κάθε συνεργάτης FIDI δεσμεύεται: 

  1. να μην κάνουν ποτέ άμεσες ή έμμεσες (μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων,πελάτες) επαφέςμε πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνιστή ή άλλο τρίτο μέρος, με σκοπό τη συμμετοχή σε σύμπραξη (cartel) 
  2. να μην προτείνουν ούτε να καταλήγουνσε συμφωνία, άμεσα ή έμμεσα, επισήμως ή ανεπίσημα, με πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές, σχετικά με ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων: 
  • Καθορισμός τιμών 
  • Διαχωρισμός /επιλεκτικό μοίρασμα πελατολογίου, αγορών ή γεωγραφικών περιοχών  
  • Νόθευση μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών 
  1. να αναφέρουν οποιαδήποτε ένδειξη ή πρωτοβουλία για ακατάλληλη ανταγωνιστική επιχειρηματική συμπεριφορά από έναν πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνιστή σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υποβολής εκθέσεων στο νομικό τμήμα σας ή/και στην σχετική Αρχή Ανταγωνισμού.
  2. να μην συμμετέχουν σε εμπορική Ένωση στην οποίασυζητούνται ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό. Εάν αυτά τα θέματασυζητούνται τα μέλη της FIDI πρέπει να ζητήσουν αμέσως τη λήξη της συζήτησης. Εάν όχι, πρέπει να εγκαταλείψουν τη συνεδρίαση και να ζητήσουν να σημειωθεί λεπτά της συνάντησης. 
  3. να διασφαλίσουν ότι όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένωνκαι τωνεγγράφων και των συζητήσεων και δημοσίων δηλώσεων δεν περιέχουν δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευθούν από τρίτα μέρη ή αρχές Ανταγωνισμού και Δικαστηρίων στο πλαίσιο πιθανής έρευνας κατά της εμπιστοσύνης. 
  4. διατήρηση ανεξάρτητης απόφασης για την τιμολόγηση ή την πώληση προϊόντων ή/και Υπηρεσίες.
  5. να περιορίσει κάθε πληροφορία που συζητείται κατά τη διάρκεια εμπορικώνδιαπραγματεύσεων από τονα γνωστοποιείται σε ανταγωνιστές ή άλλα τρίτα μέρη, σε αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση ή την αξιολόγηση της συναλλαγής